تربیت حسینی

حسینی هستم، با 8 سال سابقه تدریس در مدارس مختلف، با ارائه تدریس کتب درسی مقطع ابتدایی در قالب ویدیو، پاورپوینت و آزمون بصورت اصولی، ساده و جذاب در خدمت نونهالان عزیز و مربیان محترم هستیم.
محصولات آموزشی ارائه شده در این سایت به لطف خدا از تولیدات بنده است و برای تولید آن بسیار زحمت کشیده شده؛ که جهت استفاده نونهالان وطنم و مربیان کشورم، هدیه کرده ام.

این تحفه ناقابل را از ما بپذیرید.

سپاسگزاریم.

🎥ویژگی های یک تدریس خوب چی می تونه باشه!:🎁

بخش آموزش

آموزش ریاضی

سوم ابتدایی

فصل 1: الگوها

حل مسئله با راهبرد الگویابی

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8-9

درس 1: شمارش چندتا چندتا

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 11 – 12

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 13 تا 15

درس 3: ساعت در بعد از ظهر

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 17 – 18

درس 4: الگوهای متقارن

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 20 – 21

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی

جلسه 1: حل مسئله با راهبرد الگوسازی

جلسه 2: تمرین صفحه 26 تا 27

درس 1: معرفی عدد هزار

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 30

میلی متر وسانتی متر صفحه 32 – 31

متر و کیلومتر 

درس 2: ارزش مکانی

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 

درس 3: ارزش پول

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 35 – 36

درس 4: تقریب اعداد

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 38

گرم و کیلوگرم

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

تمرین صفحه 44 – 45

درس 1: کسر

فعالیت صفحه 46 -47

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری

فعالیت صفحه 49

آموزش کسر بزرگتر از واحد از روی ساعت و محور

کاردرکلاس صفحه 50 – 51

انجام بده صفحه 50

درس 3: تساوی کسرها

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 53 – 54

تمرینات بیشتر(گاج)

گونیا و زاویه صفحه 54 – 57

تمرین بیشتر 0 گاج)

درس 4: مقایسه‌ی کسرها

مقایسه کسر بزرگتر از واحد

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 56 – 57

مرور فصل سوم

فصل 4: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 62 – 63

درس 1: ضرب

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 65

آموزش ضرب با روش های مختلف

تمرین بیشتر از گاج

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

فعالیت و کار درکلاس صفحه 67 تا 69

تمرین بیشتر از گاج

درس 3: خاصیت‌های ضرب

فعالیت و کار درکلاس صفحه 71

تمرین بیشتر از گاج

درس 4: تقسیم

فعالیت و کار در کلاس صفحه 75

تقسیم از روی محور – رسم شکل

تمرین بیشتر از گاج

خطوط موازی و متقاطع صفحه 72 – 73

مرور فصل چهارم

فصل 5: محیط و مساحت

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 80 – 81

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 82 – 83

درس 2: محیط

فعالیت و کار درکلاس صفحه 87

درس 3: اندازه‌ی سطح

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح

فعالیت و کاردرکلاس صفحه 90 تا 92

مساحت اشکال منتظم

فعالیت و کار درکلاس صفحه 93 – 94

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق

حل مسئله با راهبرد 

حل مسئله‌ی ساده‌تر

درس 1: مقایسه‌ی عددها

درس 2: جمع و تفریق

فعالیت و کار درکلاس 103 و 105

آموزش جمع و تفریق انتقالی

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

فعالیت و کار در کلاس صفحه 107 – 108

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

حل فعالیت صفحه 117 – گاج 151

درس 1: جدول داده‌ها

حل فعالیت و  کار درکلاس صفحه 118 تا 120

درس 2: احتمال صفحه 121 – 122

درس 3: نمودار دایره‌ای صفحه 125 – 126

درس 4: انتخاب نمودار صفحه 127 تا 129

مرور فصل هفتم صفحه 130 – 131

فصل 8: ضرب عددها

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب در عدد 10

تدریس و پاسخ به سوالات ریاضی صفحه 136 تا 138

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

تدریس و پاسخ به سوالات کار در کلاس صفحه 141 

درس 3: محاسبه‌ی ضرب

 کار درکلاس صفحه 143 و تمرین صفحه 144

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده

پاسخ به تمرینات صفحه 147 ریاضی

مرور فصل هشتم